دسته بندی محصولات
دروس مدرسه
کتاب های علوم دانشگاهی
add_circleعلوم اجتماعی
علوم دینی(حوزوی)
کتاب های مرجع

مقاله با موضوع بررسی مسائل مشکلات مدیران اموزشی

پایان نامه با موضوع بررسی مسائل مشکلات مدیران اموزشی

مقدمه

E درانجام هر کاری وتحقق بخشیدن به اهداف کم وبیش مشکلاتی پیش روی مجریان امرخواهد   بود .مسلماً گستردگی کارموجب افزوده شدن بر میزان مسائل ومتعاقباٌ حجم مشکلا ت خواهد شد .آن چه که باید بیشتر به آن توجه نمود این است که در انجام کارهای بزرگ وخطیر ،علی رغم اینکه وجود مشکلات اجتناب ناپذیر می نماید ،کوچکترین مشکلات پیامدهایی راخواهند داشت که چون نوع کار ارزش بالایی دارد ،این پیامدها نیز چشمگیرتر جلوه می نمایند .درواقع می توان گفت که اگر به ارزش کار توجه شود ،مشکلات بزرگ درکارهای کوچک شاید قابل چشم پوشی باشند اما مشکلات کوچک درکارهای بزرگ وشایسته نباید نادیده گرفته شوند وبا دیده غفلت از آنها گذشت .درک گذشته بشری به مانشان می دهد که پیشبرد کارها وتحقق اهداف همواره مستلزم سازماندهی امور می باشد .بر این اساس سازمانهای مختلف جهت تحقق اهداف مختلف به منصه ظهور می رسند .هدف توسعه وپیشرفت درهر جامعه مسلماٌ با ارزشترین هدف هر جامعه به حساب می آید وتحقق این هدف را باید سازمانهایی بر عهده گیرند . شاید بتوان گفت که مراکز علمی وپژوهشی وبخصوص دانشگاهها مهمترین مؤسساتی می باشند که می توانند بیشترین کمک راجهت محقق ساختن این هدف داشته باشند .اینکه جامعه تا چه اندازه ودرکدام زمینه ها بتواند پیشرفت وتوسعه یابد ،دردرجه اول به عملکرد همین مؤسسات وابسته باز می گردد .به عبارتی می توان گفت هر اندازه زمینه لازم برای فعالیت مؤسسات علمی وپژوهشی بیشتر فراهم گردد ،می توان عملکرد بهتری رااز آنها انتظار داشت .

همان طور که اشاره شد هر اندازه نوع کار خطیر وبا ارزشتر باشد وجود مشکلات حتی درسطح پایین ،لطمات بیشتری خواهد داشت .حال با توجه به رسالت عظیم دانشگاهها باید دید که چه مشکلاتی پیش روی این مراکز وجود دارد .

هدف ارزشيابي

هدف از انجام این پروژه  « بررسی مسائل ومشکلات مدیران گروههای آموزشی » می باشد ،که البته دامنه آن محدودبه مسائل ومشکلات مدیران گروههای آموزشی دودانشکده علوم انسانی واجتماعی ودانشکده هنر دانشگاه مازندران می باشد .شاید برای این پروژه سطح بالایی درنظر نگیریم ،اما مصاحبه ها ومسائلی که در این پروژه به آنها پرداخته شده ، می تواند هشداری باشد برای تمام کسانی که به هر نحوه دربه انجام رسیدن فعالیتهای دانشگاهی نقش ایفا می کنند وبا تلاش خود به انحاء مختلف دراین راه تآثیر می گذارند .اما چرا هشدار ؟

همان طور که اشاره شد نقش واهمیت دانشگاهها تا به آن اندازه است که حتی کوچکترین مشکلات درسطح وعمق بیشتری بر عملکرد آن لطمه وارد می سازد.ازطرف دیگر،عاملین اصلی این نهاد که نقش اصلی درتحقق اهداف آن ایفا می کنند –گروههای آموزشی – تحت تآثیر عوامل اجرایی دچار مشکل می شوند .بنابراین پیداست که توجه به عوامل مختلف ونقشی آنها بر این نهاد       می گذارند ازاهمیت زیادی برخوردار می باشد .

محدوديتهاي طرح ارزشيابي

دراینجا لازم می دانیم که به برخی ازمشکلاتی که درانجام پروژه پیش روی ما قرار داشت اشاره کنیم .برای نمونه می توان گفت که ما حتی برای بدست آوردن چارت سازمانی وشرح وظایف گروهها با وجود اینکه به جاهای مختلفی –ازجمله دبیرخانه ومسؤول آموزش دانشکده علوم انسانی واجتماعی – مراجعه کردیم موفق به کسب آنها نشده وازاینکه خواسته باشیم ازاین طرق به کسب منابع بپردازیم منصرف  شدیم .ازدیگر مشکلات ما مدیران گروهها بود که حتی دربرخی مواقع بر تعیین وقت قطعی  جهت انجام مصاحبه می بایست دو یاسه هفته را پشت سر می گذاشتیم تاموفق به انجام مصاحبه می شدیم .با این وجود ازبین گروههای آموزشی مادرنهایت موفق به انجام مصاحبه با مدیران گروههای مدیریت ،اقتصاد نظری واقتصاد بازرگانی ،نشدیم .همین وقت گرفتن ها وانجام مصاحبه قسمت اعظم وقت پروژه را به خود اختصاص داده .علی رغم این مسائل بررسی مسائل ومشکلات دیگر مدیرگروهها به اتمام رسید ودرپروژه گزارش شده است.

¯   عوامل مورد ارزشيابی

ملاکهای انجام کار پروژه بررسی عوامل زیر به حساب می آید :

     بررسی مسائل ومشکلات مختص هر یک ازگروهها در زمینه های آموزشی

     بررسی مسائل ومشکلات پژوهشی هریک از گروههای آموزشی

     بررسی مسائل ومشکلات اداری ومالی هر یک  ازگروهها

     بررسی زمینه های ارتقاء درهر یک ازگروهها

بررسي مشكلات كالبدي و فضاهاي آموزشي هر يك از گروه ها

روشهاي گرد آوري داده ها

ازجمله دلایلی که می توان درانتخاب این روش ذکر کرد می توان به موارد ذیل اشاره داشت :

    -  در تحقیقات کیفی ،روش گرد آوری داده های کیفی شامل سه نوع است ؛ 1 مصاحبه های عمقی  2 مشاهده مستقیم        3   داده های کلامی مکتوب .

  • برای بررسی وتعیین مسائل ومشکلات مدیران گروهها بهتر دیدیم که طی مصاحبه با ایشان وضبط آن ،داده های لازم را گردآوری کنیم .
  • این پروژه روی مسائل گروهها به صورت مجزا تأکید دارد ،بنابراین انتظار می رود که هر یک ازمدیران گروهها مسائل خاص گروه خود را به صورت اختصاصی عنوان کرده ودرمورد آن شرح دهد ،
  • تعیین نقاط قوت وضعف موجود در هر یک ازگروهها
  • جمع آوری اطلاعات تفصیلی پیرامون مسائل ومشکلا ت ،ازدید خود مدیران گروهها ،ضرورت پی بردن به ویژگی ها ،تفاوتها و جنبه های اختصاصی درهریک ازگروهها ، به جای مقایسه کلی آنها با شیوه ای استاندارد شده 
  • ارجاع علاقه مندان به داده های خام – اطلاعات ضبط شده –
  • وجود دیدگاهها ومسائل مختلف ازجانب مدیران گروهها
  • کلی بودن هدفهای پروژه وضرورت انجام ارزیابی به شیوه هدف– آزاد ،

دلایلی از این دست فواید به کارگیری شیوه مصاحبه باز پاسخ را تا حدی روشن می سازد ،هرچند که نمی توان ازکاستی های آن چشم پوشی کرد ،از جمله محدودیت زمان درانجام مصاحبه ،هرچند که سعی می شد تا با وقت قبلی به مدیران گروهها مراجعه شود ، با این وجود بررسی تمام مشکلات دراین زمان شاید واقعاٌ امکان پذیر نباشد .

به نظر می رسد تازمانی که نتوان راه حل کاربردی برای مشکلات فعلی گروهها پیدا کرد،مسلماً اعتبار وروایی این شیوه به قوت خود باقی خواهد ماند .

درخصوص مراحل انجام مصاحبه باید گفت که مراحلی درنظرگرفته شده است :

   الف ) تعیین وقت قبلی برای انجام مصاحبه

   ب ) حضوربرای مصاحبه

   ج ) درخواست توضیح درخصوص وضع فعلی گروه

   د) تعیین چهارچوبهای کلی محتوای مصاحبه

   ه ) ضبط صحبتها وتوضیحات مدیرمحترم گروه

نتيجه گيري

با توجه به مشكلات و مساِيلي كه از سوي مديران گروههاي آموزشي دانشكده علوم انساني وهنر بيان شد بيشتر گروهها مشكلات تقربياً جدي و حادي را تجربه مي كنند و آنها خواستار بهبود هر چه سريعتر اين مشكلات هستند، گروههاي آموزشي دانشكده علوم انساني وهنر در4 بخش آموزشي ، پژوهشي ، اداري و مالي و كالبدي و فضاي فيزيكي داراي مشكلات عديده اي هستند . 

در بخش آموزشي بيشتر گروهها روي قديمي بودن سر فصلهاي مصوب مانور مي دادند و سر فصلهاي موجود را مربوط به 20 تا 30 سال قبل دانسته و خواستار جانشين كردن سر فصلهاي جديد بودند .

در قسمت پژوهشي بيشتر گروههاي آموزشي از ازدياد كار آموزشي اساتيد و نبود كتب تخصصي ويژه گروه خود و كمبود امكانات و تجهيزات پژوهشي و خط اينتر نت شكوه وشكايت داشتند و آنها بر اين عقيده بودند كه دانشگاه به علت كمبود بودجه نمي تواند چنين امكاناتي را براي گروههاي آموزشي فراهم كند .

 


نظرات کاربران