دسته بندی محصولات
دروس مدرسه
کتاب های علوم دانشگاهی
add_circleعلوم اجتماعی
علوم دینی(حوزوی)
کتاب های مرجع

پایان نامه شبکه نظیر به نظیر

Napster

نظير به نظير چيست؟

نظير به نظير به هر ارتباط چندگانه، خودگردان  دستگاه‌ها كه به صورت يكسان عمل مي‌كنند اطلاق مي‌شود. يك شبكه نظير به نظير نوعي شبكه است كه در آن ايستگاه‌هاي كاري هم به صورت يك مشتري (تقاضا كننده داده) ، هم به صورت سرور (عرضه كننده داده) و هم به صورت يك خدمتگزار  (عرضه كننده و تقاضا كننده داده) مي‌توانند عمل كنند. در شبكه‌هاي نظير به نظير كامپيوترهاي موجود در شبكه داراي وظايف و مسئوليتهاي معادل و مشابه هستند. به طور مثال كامپيوتر A مي‌تواند درخواست يك فايل را از كامپيوتر B نمايد. در اين وضعيت، كامپيوتر A به عنوان يك سرويس گيرنده ايفاي وظيفه نموده و كامپيوتر B به عنوان يك سرويس دهنده رفتار مي‌نمايد. در ادامه فعاليت، كامپيوترهاي A,B مي‌توانند داراي وظايف معكوسي نسبت به وضعيت قبل داشته باشند.

(تاريخچه نرم‌افزارهاي نظير به نظير معمولاً با ارجاع به Napster آغاز مي‌شود. Napster مثال معروفي از يك ارتباط يك به يك و يك به چند قدرتمند است كه مي‌تواند انتظار را ازتكنولوژي كامپيوتري  تحقق بخشد. اگر چه ، اگر كمي به عقب باز گرديم، پيامهاي فوري (instant message) تجسم ابتدايي نظير به نظير بودند. اين پيامها نوع متفاوتي از ارتباط را نشان مي‌دهند كه تلفيقي از نامه دست‌نويس و تلفن است با افزايش ضرورت تماسهاي سريع تلفن و گسترش استفاده از پست الكترونيكي، پيامهاي فوري چشم‌انداز اينترنت را تغيير دادند.

عضويت درشبكه نظير به نظير ، به صورتadhoc و پويا است و تنها نياز به ايجاد يك مكانيسم و ساختار براي مديريت و سازماندهي نظيرها است تا در اين شبكه‌ها بتوان يك تعاون و همكاري مفيد را بين كاربران به وجود آورد.

تكنولوژي نظير به نظير، توانايي اشتراك منابع و سرويسهاي كامپيوتر شامل اطلاعات ، فايلها، سيكلهاي پردازش و ذخاير، باتبادل مستقيم بين سيستمها (بدون استفاده از سرورهاي مركزي) را دارد. تكنولوژي نظير به نظير به كاربرانشان اجازه استخراج منابع كم‌مصرف و بيهوده كه در هر يك از ايستگاه‌هاي كاري نگهداري مي‌شوند رامي‌دهد. در اين نوع شبكه، هر يك از كاربران كنترل منابع خود رابر عهده داشته و مي‌توانند به منظوربه اشتراك گذاشتن فايلهاي خاص با ساير كاربران، خود رأساً تصميم‌گيري نمايند. همچنين ممكن است كاربران به منظور دستيابي به منابع اشتراكي، ساير كاربران را ملزم به درج رمز عبور نمايند. با توجه به اينكه تمامي تصميمات فوق توسط هر يك از كاربران و به صورت جداگانه اتخاذ مي‌گردد، عملاً يك نقطه مركزي براي كنترل  و يا مديريت شبكه وجود نخواهد داشت.

  Gnutella

با توجه به اينكه Napster  يك برنامه متن باز نيست، تنها مي‌توانديك برنامه مشابه را براي آشكار كردن اين پروتكل به روش مهندسي معكوس ساخت. به زبان ديگر، هيچ‌كس تا به حال بجز سازندگان خود اين پروتكل كاملاً مطمئن نيست كه مشخصه‌هاي پروتكل چيست؟

Napster  با يك سرور مركزي كه انديس فايلهاي MP3 نظيرها را در خود نگهداري مي‌كند كار مي‌كند. براي به دست آوردن فايل، بايد يك پيغام درخواست براي سرور فرستاده شود و او شماره پورت و IP آدرس آن مشتري كه فايل را به اشتراك گذاشته است براي درخواست كننده مي‌فرستد. با برنامه Napster  اكنون مي‌توانديك ارتباط مستقيم را با ميزبان ايجاد و فايل را دانلود كرد.

پروتكل Napster  از تمام انواع پيام‌ها استفاده مي‌كند. تمام ميزبان‌ها با سرور مركزي ارتباط دارند. (در واقع نظيرها مانند يك مشتري در برابر سرور مركزي عمل مي‌كنند). بنابراين اين پروتكل گمنامي را ممكن نمي‌سازد. در ابتدا شايد به نظر آيد كه مشكلي به وجود خواهد آمد اما اين پروتكل پيچيده امكان بسياري از سرويسها را فراهم مي‌سازد. بعضي از اين سرويسها عبارتند از:

1)ايجاد ليست ويژه:مطلع ساختن كاربر هنگامي كه كاربران ليست ويژه او به سرور مي‌پيوندند يا از آن خارج مي‌شوند.

2) ليست كاربران حذف شده

3) پيامهاي فوري: ارسال پيامهاي فوري خصوصي يا عمومي به كاربران ديگر و پيوستن به كانالهاي علايق اشتراكي.

ساختار پيام داده Napster  

ساختار هر پيام كه از سرور مركزي فرستاده و دريافت مي‌شود به صورت زير است:

شكل 1

كه در آن

  • Length طول c مي‌آيند را مشخص مي‌كند.
  • Function حاوي نوع پيام بسته است.
  • Payload يك رشته اسكي مشخص و واضح است.

هر بلوك سرآيندو پي‌آيند با جاي خالي جدا مي شوند كه همگامي پيامهاي دريافتي را فراهم مي‌آورد. بسياري از بلوكها طول ثابتي ندارند بنابراين جاهاي خالي جداسازي داده را در جريان بيتهاي دريافتي را ممكن مي‌سازد.

 

 


نظرات کاربران