دسته بندی محصولات
دروس مدرسه
کتاب های علوم دانشگاهی
add_circleعلوم اجتماعی
علوم دینی(حوزوی)
کتاب های مرجع

پایان نامه با موضوع پياده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728

نگارش پايان نامه کارشناسی ارشد مخابرات سيستم

پياده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728

بر روی پردازنده TMS320C5402

استاد راهنما : دکتر محمد اسماعيل کلانتری-اصغر پورحسين

شهريور 81

چکيده   

کدک صحبت استاندارد G.728 ، يک کدک کم تاخير است که صحبت با کيفيت عالی را در نرخ بيت 16 kbps ارائه می دهد و برای شبکه های تلفن ماهواره ای و اينترنت و موبايل که به تاخير زياد حساس هستند ، مناسب است. در اين رساله به پياده سازی بلادرنگ اينکدر و ديکدر  G.728 بصورت دوطرفه کامل ( Full Duplex ) بر روی پردازنده TMS320C5402 می پردازيم .

روشی ترکيبی برای برنامه نويسی TMS ارائه می شود که در آن  زمان وپيچيدگی برنامه نويسی نسبت به برنامه نويسی دستی به 30%  کاهش می يابد . در اين روش پس از برنامه نويسی           و  شبيه سازی مميزثابت الگوريتم کدک به زبان C ، با استفاده از نرم افزار                                ( Code Composer Studio ) CCS ، برنامه به زبان اسمبلی ترجمه شده و بهينه سازی دستی در کل کد اسمبلی صورت می گيرد . سپس بعضی از توابع مهم برنامه از نظر MIPS ، بصورت دستی به زبان اسمبلی بازنويسی می شوند تا برنامه بصورت بلادرنگ قابل اجرا گردد . در پايان                  نتايج اين پياده سازی ارائه می شود .

 

کلمات کليدی

کدينگ و فشرده سازی صحبت ، پياده سازی بلادرنگ ، DSP ، TMS320C5402 ، برد DSK

مراجع

1- Panos E. Papamichalis, "Practical Approaches to Speech Coding ", Prentice-Hall           Inc. ,1987.

2-B.S. Atal & R.Remde "A new model of LPC excited for producing natural-sounding    speech at low bit rates", Proc.ICASSP pp.614-617  1982.

3-Jason P. Woodard , "Digital Speech Coding" , Mini-Thesis ,    Department of                Electronics & Computer Science, University of Southampton, Jun 1994.

4-J.Makhoul "Linear Prediction: A Tutorial Review " Proc. IEEE,vol 63,

    No.4,pp.561-580  Apr 1975.

 5- Kondoz A.M," Digital Speech , Coding of low bit rate communication Systems",         Chichester Wiley 2000

6- Chen,Cox & Lin,"A Low-Delay CELP Coder for the CCITT 16 kb/s Speech Coding     Standard",IEEE Jour. On Selected Area in Comm.,vol.10,no.5 ,June 92.

7- L.Hanzo,A.Somerville & Jason P. Woodard, "Voice Compression and                          Communication",IEEE series on Digital & Mobile,2001

8- Schroeder & Atal ,"Code-Excited linear Prediction (CELP):High quality speech at        very low bit rates",IEEE,ICASSP,pp.937-940,1985.

9- ITU,"Coding of Speech at 16 kbps using Low-Delay Code Excited Linear                                                                                                           Prediction ", ITU (CCITT) Recommendation G.728, 1992. 

10- ITU," G.728 Annex G , 16 kbps Fixed Point specification ", 11/94.

11- TI, "TMS320C54x Assembly language tools user guide ", www.ti.com

      June 2001.

12- TI, " TMS320C54x DSP reference set, volume 1: CPU", spru131, www.ti.com.

13- TI, " TMS320C54x DSP reference set, volume 2: Mnemonic instruction set",

       spru172, www.ti.com .

14- TI, "Code Composer user guide",spru 328, www.ti.com.

15- TI, "C5402 DSK user guide" ,www.ti.com.

16- TI," DSP product tree" , http://dspvillage.ti.com/docs/allproducttree.jhtml.

 

17- TCTS Lab," The LD-CELP at 16kb/s (ITU-T G.728)",Coding research group                  homepage ,http://tcts.fpms.ac.be/coding.htm.

 18- ITU,"G.728 Annex H:variable bit rate LD-CELP operation mainly for DCME at          rates less than 16 kb/s",5/99.

19- DCS G.728 C54x Vocoder,                                                                                               algorithm,http://wwwd.connect.ti.com/dsp/tpcat/tpcodec.nsf/SoftwareForExternal/    

      EAB728D36C3C916E862569F200542A92.     

 

 


نظرات کاربران