دسته بندی محصولات
دروس مدرسه
کتاب های علوم دانشگاهی
add_circleعلوم اجتماعی
علوم دینی(حوزوی)
کتاب های مرجع

پایان نامه با موضوع مديريت دامنه پروژه

- مديريت دامنه پروژه

اهداف

پس از مطالعه اين فصل، قادر خواهيد بود:

  1. اجزائي را كه مديريت دامنه راپراهميت خواهند كرد را درك كنيد.
  2. فرآيند برنامه ريزي استراتژيك را شرح دهيد، روشهاي مختلف انتخاب پروژه مثل تحليل ارزش خالص فعلي، مدل امتياز دهي وزن داروكارت امتيازتراز شده رابكارگيرد، واهميت ؟ را ؟ ايجاد درك كنيد.
  3. فرآيند برنامه‌ريزي دامنه را و مندرجات اظهارنامه را توضيح دهيد.
  4. فرآيند تعريف دامنه را بحث كنيد وبا استفاده ازروشهاي قياس، ازبالا به پايين به بالا، و برازش فكري يك ساختار تفكيك در(WBS) بسپاريد.
  5. اهميت تاييد اعتبار دامنه و كنترل تغييرات دامنه را براي پرهيز از گسترش دامنه در پروژه‌هاي فناوري اطلاعات درك  كنيد.

روشهاي انتخاب پروژه‌ها:

سازمانها پروژه‌هاي بالقوه زيادي را بعنوان بخشي از فرايندهاي برنامه ريزي استراتژيك خود شناسايي مي كنند، ليكن آنها مي‌بايست فهرست پروژه هاي بالقوه را به پروژه‌هايي كه بيشترين مزايا را دارند محدود كنند. انتخاب پروژه ها علم دقيقي نيست، اما بخشي حياتي از مديريت پروژه است. خيلي روشها براي انتخاب از ميان پروژه‌هاي ممكنه وجود دارند. پنج تكنيك متداول عبارتند از :

¡تمركز برروي نيازهاي گسترده سازماني

¡دسته بندي پروژه هاي فناوري اطلاعات

¡انجام تحليل ارزش خالص فعلي يا ساير تحليلهاي بي

¡استفاده از مدل امتيازدهي وزن دار

¡پياده سازي كارت امتياز تراز شده

درعمل ، سازمانها معمولا ازتركيبي از اين روشها براي انتخاب پروژه‌ها انتخاب مي كنند. هر روش مزايا و معايبي دارد، و اين سيستم به مديريت دارد تا بهترين روش را براي انتخاب پروژه‌ها را بر پايه نيازهاي سازمان نشان انتخاب كنند.

بخشهاي كليدي اين منشور پروژه عبارتنداز:

عنوان پروژه و تاريخ مجوز آن

نام مدير پروژه و اطلاعات تماس با او

توضيح مختصري ازاهداف پروژه

خلاصه اي از روش برنامه ريزي شده براي مديريت پروژه

ماتريس نقشها و مسئوليتها

بخش تاييد براي امضاء ذينفعان كليدي پروژه ها

بخشي فطرات كه در آن ذينفعان مي توانند نظرات مهم خود را در رابطه با پروژه ارائه كنند

 


نظرات کاربران