آموزش مدیریت کردن درایو ها

آموزش  مدیریت کردن درایوها در این آموزش ویدئویی فراهم شده است. این آموزش ها شامل موارد زیر است.

1) آموزش تغییر یک درایو

2) آموزش افزایش حجم درایو

3) آموزش کاهش حجم درایو

 


نظرات کاربران