مقدمه-نصب کد

در جلسه از مجموعه آموزش کد مونت کارلو MCNP  به آموزش نصب نرم افزار MCNP پرداخته می شود.


نظرات کاربران