دلیل ذخیره شدن علامت سوال در SQL

image

دلیل ذخیره شدن علامت سوال در SQL

دلیل ذخیره شدن علامت سوال در SQL

معمولا کسانی که با دیتابیس SQL کار می کنند کم به این مشکل مواجعه می شوند اما به هر حالا ممکن است این مشکل بوجود می آید.

برای ارتباط با دیتابیس به دو صورت انجام میشود یکی با SP و دیگری با دستورات مستقیم کوئری

  1. استفاده از SP

وقتی از SP یا Stored prosedure استفاده می کنید collation دیتابیس به هر شکل باشد مشکل نیست اما باید وقتی SP را تعریف می کنید نوع پارامتر دقیقا همان نوعی باشد که در دیتابیس ذخیره شده است

  1. استفاده از دستوات مستقیم کوئری
  2. در این حالت دیتابیس باید با Collation  "Arabic_CI" ساخته شود.