محاسبه چگالی اتمی ماده مرکب وقتی چگالی اجزا مشخص باشند.

  • صفحه اول
  • محاسبه چگالی اتمی ماده مرکب وقتی چگالی اجزا مشخص باشند.
image

محاسبه چگالی اتمی ماده مرکب وقتی چگالی اجزا مشخص باشند.

یکی از مسایل مهم در کد MCNP مشخص کردن ماده می باشد. در کارت سلول بر ای ماده مورد نظر باید چگالی آن را مشخص کنیم. چگالی مواد خالص را می توان با مراجعه به کتاب های مرجع پیدا کرد اما وقتی که هدف ما کار روی ترکیبات باشد همیشه پیدا کردن چگالی مواد آسان نیست.

یکی از مسایل مهم در کد MCNP مشخص کردن ماده می باشد. در کارت سلول بر ای ماده مورد نظر باید چگالی آنرا مشخص کنیم. چگالی مواد خالص را می توان با مراجعه به کتابهای مرجع پیدا کرد اما وقتی که هدف ما کار روی ترکیبات باشد همیشه پیدا کردن چگالی مواد آسان نیست. بسته به اینکه اطلاعات اولیه ما از ترکیب به چه شکلی می باشد روش های مختلفی برای مشخص کردن چگالی وجود دارد. اگر چگالی اجزا مشخص باشند برای مشخص کردن چگالی ماده مرکب از فرمول زیر استفاده می کنیم.

مثال : چگالی اورانیوم با غنای 3% را حساب کنید.(اوانیوم 235 دارای چگالی 18.3 و 238 دارای چگالی مکعب 18.9 گرم بر سانتی متر می باشد.)