دسته بندی: هاپ فیلد  
بازدید: 1224

در این كتاب مطالبی در زمینه ریاضیات مهندسی و مسائل و تئوری‌های مربوط به آن نگاشته‌شده‌است . نوشتار حاضر در قالب 7فصل تنظیم شده و برخی از عناوین آن عبارتنداز : سری انتگرال فوریه ـدسته بندی: هاپ فیلد  
بازدید: 1010

فصل اول: مقدمه ای بر فیزیک الکترونیک فصل دوم: دیود پیوندی فصل سوم: مدارهای دیودی فصل چهارم: ترانزیستور پیوند دوقطبی فصل پنجم:طراحی مدارهای بایاس ترانزیستور فصل ششم: تقویت کننده های ترانزیستوری در فرکانسهای پایین فصلدسته بندی: هاپ فیلد  
بازدید: 1310

درباره کتاب فهرست مطالب  فصل اول: سیستم های دودویی  فصل دوم: جبر بول و گیت های منطقی  فصل سوم: حداقل سازی در سطح گیت  فصل چهارم: منطق ترکیبی  فصل پنجم: مدارهای منطقی ترتیبی همزمان  فصلدسته بندی: هاپ فیلد  
بازدید: 1338

درباره کتاب فهرست مطالب کتاب فصل اول: مقدمات زبان c فصل دوم: ساختار برنامه c ورودی و خروجی فصل سوم: حلقه های تکرار و ساختارهای تصمیم فصل چهارم:توابع و کلاس های حافظه فصل پنجم:آرایه هادسته بندی: هاپ فیلد  
بازدید: 1213

chapter1:Introdoction to the engineering profession chapter2:preparing for an engineering career  chapter3:introdoction to the engineering design chapter4:engineering communication chapter5:engineering ethics chapter6:fundamental dimensions and units chapte7:length and length-related parameters chapter8:time and time-related parameters chapter9:mass and mass-related parametersدسته بندی: هاپ فیلد  
بازدید: 890

کاربرد رایانه در دانش پزشکی تحت عنوان یکی از حوزه های اصلی علم مهندسی پزشکی با هدف اصلی پردازش و تحلیل اطلاعات پزشکی و ارتباطات بین این اطلاعات و بیماران است. بطور کلی ارتباط رایانه با علمدسته بندی: هاپ فیلد  
بازدید: 1029

chaptr1: introdoction to the EJB architecture chapter2:EJB session beans chapter3: entities and the java persistence API chapter4: advanced persistence features chapter5:EJB message-driven beans chapter6: EJB and web services  chapter7:integrating session beans,entities,message-driven beans chapter8:transaction support inدسته بندی: هاپ فیلد  
بازدید: 969

فصل اول: پیچیدگی زمانی و مرتبه اجرایی فصل دوم:حل روابط بازگشتی فصل سوم:روش تقسیم و غلبه فصل چهارم:برنامه نویسی پویا فصل پنجم:روش حریصانهدسته بندی: هاپ فیلد  
بازدید: 1132

براساس یک مقاله در مجله نیویورک تایمز، دوره آموزشی هوش مصنوعی یکی از سه دوره آموزشی است که به‌طور تجربی توسط دپارتمان علوم کامپیوتر استانفورد برای گستری دانش تکنولوژی و مهارت‌ها به فراتر از ایندسته بندی: هاپ فیلد  
بازدید: 916

فصل اول: طراحی مبتنی بر الگوها فصل دوم:طراحی برنامه های تحت وب فصل سوم:مفاهیم کیفیتی فصل چهارم:تکنیک های مرور نرم افزار فصل پنجم:تضمین کیفیت نرم افزار فصل ششم:راهبردهای آزمون نرم افزار فصل هفتم:آزمون برنامه هایرویدادهای امروز

دسته بندی