دانلود نمونه برنامه نوشته شده با کد مونت کارلو فلوکا

  • صفحه اول
  • دانلود نمونه برنامه نوشته شده با کد مونت کارلو فلوکا
image

دانلود نمونه برنامه نوشته شده با کد مونت کارلو فلوکا

فلوکا یک کد برای محاسبات هسته ای است که بر مبنای مونت کارلو کار می کند. در این مقاله 5 نمونه برنامه نوشته شده با فلوکا برای دانلود قرار داده شده است.

 

 

برنامه اول) يك استوانه ساده

باريكهاي از فوتونهاي با انرژي 0.662 MeVبا قطر 4 cmبه صورت عمودي بر وجه تخت استوانهاي به قطر 10 cmو ارتفاع 3 cmاز جنس سرب ميتابد. توزيع مكاني شار فوتونها و الكترونها را محاسبه كنيد. شار حجمي فوتونها و الكترونها را بر حسب انرژي در حجم استوانه برآورد كنيد.

 

برنامه دوم) حفاظ 

پوستهاي مكعبي از جنس تنگستن به طول داخلي 4 cmو طول خارجي ) 12 cmبنابراين با ضخامت ) 4 cmدر نظر بگيريد. كاليموتوري با شعاع 1 cmدر آن ايجاد كنيد. فرض كنيد كه چشمه همسانگرد فوتوني با انرژي 1.3 MeVدر درون آن قرار دارد. در مقابل خروجي كاليماتور، آشكارسازي
استوانهاي با قطر و ارتفاع يك اينچ از جنس يدور سديم (به صورت متقارن) قرار دهيد.
الف) پروفايل فوتونهاي خارج شده از كاليماتور را به دست بياوريد.
ب) توزيع مكاني (منحني كانتور) فوتونها و الكترونها را رسم كنيد.
ج) توزيع شارش ( Fluence) فوتونهاي رسيده به آشكارساز را بر حسب انرژي به دست بياوريد.
د) پاسخ آشكارساز يدورسديم را به دست بياوريد.
هـ) محاسبات مراحل الف و ب را با فرض اينكه حفاظ از جنس سرب باشد تكرار كنيد و نمودارهاي به دست آمده را با نتايج قبل مقايسه كنيد.
و) انرژي چشمه را معادل 600 keVدر نظر گرفته؛ پروفايل و توزيع مكاني فوتونها را با حالت قبل مقايسه كنيد.
نكته: هر اينچ، حدود 2.54سانتيمتر است  

 

برنامه سوم) توزيع زاويهاي چشمه و محاسبه دز

مجدداً مسأله قبل را در نظر بگيريد. يك ورقه كامدميومي به ضخامت 1 cmدر انتهاي كاليماتور قرار داده و جنس خود حفاظ را از پلياتيلن در نظر بگيريد. كاليماتور را نيز به صورت مخروط وارونه، با شعاعهاي 1و 0.5سانتيمتر در نظر بگيريد. فرض كنيد كه چشمه نوتروني در درون حفاظ قرار دارد و آشكارساز از جنس پلاستيك سوسوزن استيلبن ) ) stilbeneباشد. توزيع انرژي را به صورت گاوسي با پهنشدگي نيمبيشينه ،100 keVحول انرژي 1 MeVدر نظر بگيريد. توزيع زاويهاي چشمه را به گونهاي تغيير دهيد كه در مخروطي با بازشدگي 60درجه )حدود ) 1050 mradبه سمت كاليماتور بتابد.
الف) مراحل مسأله قبل را تكرار كرده و صحت شبيهسازي خود را بررسي كنيد.
ب) توزيع انرژي شارش نوترونها در حجم حفاظ را به دست بياوريد.
ج) دز معادل كلّ، دز معادل نوترونها و دز معادل فوتونها را در حجم آشكارساز به دست بياوريد.
نكات: 

چون ترابرد دقيق الكترون و پوزيترون در اين مسأله اهميتي ندارد، ميتوانيد اين ذرات را حذف كنيد.

بازهبندي كميتهاي مختلف ثبت شده را به نحو مناسب انتخاب كنيد

 

برنامه چهارم) يك شتابدهنده ساده الكترون

باريكهاي از الكترونهايي با انرژي  18 MeVبه هدفي استوانهاي به قطر  1 cmو ضخامت  1 mmاز جنس تنگستن اصابت ميكنند. اين هدف چسبيده به يك خنككننده مسي به ضخامت  5 mmاست. اين مجموعه مطابق شكل زير درون يك حفاظ و كاليماتور تنگستني قرار دارند كه ابعاد آن در شكل مشخص شده است. دهانه كاليماتور با يك پنجره بريليومي به ضخامت  5 mmبسته شده است. در جلوي خروجي پنجره بريليومي، يك فيلتر مخروطي )به شعاع  3 cmو ارتفاع  ) 2 cmاز جنس آهن طبيعي قرار دارد. فانتومي مكعبي از جنس آب به طول  20 cmدر مقابل آن قرار دارد. توزيع شار فوتونها بر حسب انرژي در فانتوم را محاسبه كنيد. توزيع مكاني شار و دز فوتون و الكترون را محاسبه كنيد

 

برنامه پنجم) محاسبات واپاشي و فعالسازي

پولكي با ضحامت  1 mmو قطر  1 cmاز جنس اورانيوم طبيعي تحت تابش باريكه پروتوني با انرژي  20 MeVقرار دارد.

الف) توزيع هندسي شار پروتونها، و نوترونهاي ثانويه را به دست بياوريد.

ب) وابستگي شارش نوترونهاي ثانويه به انرژي را تعيين كنيد.

ج) توزيع فراواني هستههاي فعال شده را محاسبه كنيد.

د) فعاليت ايزوتوپهاي  133Xe ،133mXe ،131mXeو  135Xeرا مشخص كنيد.

هـ) محاسبات مرحله د را براي پروتونهايي با انرژي  100 MeVتكرار كنيد.

نكات:

اورانيم طبيعي را تركيبي از  99.7درصد وزني اورانيم  238و مابقي را اورانيم 235 در نظر بگيريد.

مقدار دقيق حجم هدف را براي نرمالسازي نتايج بايستي در نظر گرفت

 

 

قیمت: 135,000 126,900 تومان اضافه به سبد