آموزش اصول حفاظت در برابر اشعه

image

آموزش اصول حفاظت در برابر اشعه

سرفصل مطالب آموزش  اصول حفاظت در برابر اشعه به صورت زیر است

١- خطرات در مقایسه با منفعت

۲- سازمان هایی که استانداردها را تعیین می کنند.

۳- آژانس نظارتی مسئول حفاظت عموم و پرتوگیری شغلی از مواجهة غیر ضروری افراد با پرتوهای یونیزان

۴- وظایف مشخص فیزیکدان ها یا متصدیان ایمنی پرتوها

5)  نقش تکنولوژیست های رادیولوژی در انجام نیازمندی های نظارتی

 

واژه های مهم حفاظت پرتوی

اداره ثبت تکنولوژیستهای رادیولوژیک ایالات متحده آمریکا (ARRT)

هرچه کمتر موجه شد نی ALARA)

کیفیت اشعه

کد مقررات فدرال (CFR)

کنفرانس مدیران برنامه کنترل رادیولوژی CRCPD

محدوده دوز معادل

پرتوگیری خارجی

لایه نیم جب

فیزیکدان سلامتی

پرتوگیری داخلی

آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA)

کمیسیون بین المللی حفاظت رادیولوژی (ICRP)

کمیسیون بین المللی واحدها و اندازه گیری رادیولوژیک (ICRU)

سازمان کارگری بین المللی (ILO)

کمیسیون مشترک مؤسسات مسئول امور سلامتی(JCARO)

خطی بودن

حداکثر دوز مجاز (MPD)

فیزیکدان پزشکی

ارزیابی ملی روندهای اشعه  X (NEXT)

کمیته شورای تحقیق ملی در اثرات زیستی اشعه یونیزه (BEIR)

سطح ریسک مشخص قابل اغماض (NIRL

مواجهه مخصوص برنامه ریزی شده ( PSE)

مانع اوليه

محدوده آینده نگر

منطقه رادیولوژی

کارمند ایمنی رادیولوژی (RSO)

بانک رم (REM)

قابلیت تولید مجدد

محدوده گذشته نگر

مانع ثانویه

ایجاد حفاظ

دوز تحمل

کمیسیون علمی سازمان ملل در مورد اثرات تأیش های اتمی (UNSCEAR)

آژانس محافظت از محیط زیست امریکا (EPA)

ادارة غذا و داروی آمریکا ( FDA)

کمیسیون نظارت هسته ای آمریکا (NRC

اداره سلامت و ایمنی شغلی آمریکا ( OSHA

پرتوگیری تجمعی سرتاسر بدن

برنامه تعهدی اشعه X