آموزش تعریف چشمه های مختلف در Geant4 به همراه دستورات ماکرو 30 مثال از چشمه


https://partoyar.com/uploads/media/سری آموزش های تولیکت Geant4 جینت
انتشار: چهارشنبه, 27 مرداد 0
بروزرسانی:سه شنبه, 09 آذر 0
قیمت: 10,000 10,000 تومان
بازدید: 228
تعداد نظرات:0
تعداد خریدها: 1
لینک کوتاه:
  دسته بندی:     تولکیت جینت4   


تعریف چشمه ها با هندسه های مختلف در این آموزش به صورت کامل توضیح داده می شود. بیش از 30 مثال از شرایط مختلف تعریف چشمه به صورت فایل ماکرو برای دانلود قرار داده شده است.

1) دسته‌بندی براساس حجم

لیست مطالب عبارتند از:

1- چشمه نقطه‌ای تک انرژی همسانگرد

/gps/particle proton
/gps/pos/type Point
/gps/pos/centre 1. 2. 1. cm
/gps/ang/type iso
/gps/energy 2. MeV

 

 2- چشمه مربعی

/gps/particle gamma
/gps/pos/type Plane
/gps/pos/shape Square
/gps/pos/centre 1. 2. 1. cm
/gps/pos/halfx 2. cm
/gps/pos/halfy 2. cm
/gps/ang/type cos
/gps/ene/type Lin
/gps/ene/min 2. MeV
/gps/ene/max 10. MeV
/gps/ene/gradient 1.
/gps/ene/intercept 1.

 

 3- چشمه مستطیلی

/gps/particle gamma
/gps/pos/type Plane
/gps/pos/shape Rectangle
/gps/pos/centre 0. 2. 1. cm
/gps/pos/halfx 1. cm
/gps/pos/halfy 3. cm
/gps/ang/type iso
/gps/ene/type Pow
/gps/ene/min 2. MeV
/gps/ene/max 10. MeV
/gps/ene/alpha -2.

 

 4- چشمه صفحه‌ای دایره‌ای

/gps/particle geantino
/gps/pos/type Plane
/gps/pos/shape Circle
/gps/pos/centre 2. 1. 0. cm
/gps/pos/radius 3. cm
/gps/ang/type cos
/gps/ene/type Exp
/gps/ene/min 2. MeV
/gps/ene/max 10. MeV
/gps/ene/ezero 2.

 

 5- چشمه صفحه‌ای بیضوی

/gps/particle geantino
/gps/pos/type Plane
/gps/pos/shape Ellipse
/gps/pos/centre 3. 1. 0. cm
/gps/pos/halfx 1. cm
/gps/pos/halfy 2. cm
/gps/ang/type iso
/gps/ene/type Brem
/gps/ene/min 2. MeV
/gps/ene/max 10. MeV
/gps/ene/temp 2e12

 

 6- چشمه صفحه‌ای کروی

/gps/particle geantino
/gps/pos/type Surface
/gps/pos/shape Sphere
/gps/pos/centre -2. 2. 2. cm
/gps/pos/radius 2.5 cm
/gps/ang/type iso
/gps/ene/type Bbody
/gps/ene/min 2. MeV
/gps/ene/max 10. MeV
/gps/ene/temp 2e10
/gps/ene/calculate

 

 7- چشمه صفحه‌ای استوانه‌ای

/gps/particle gamma
/gps/pos/type Surface
/gps/pos/shape Cylinder
/gps/pos/centre 2. 2. 2. cm
/gps/pos/radius 2.5 cm
/gps/pos/halfz 5. cm
/gps/ang/type cos
/gps/ene/type Cdg
/gps/ene/min 20. keV
/gps/ene/max 1. MeV
/gps/ene/calculate

 

 8- چشمه صفحه‌ای بیضی‌گون

/gps/particle geantino
/gps/pos/type Surface
/gps/pos/shape Ellipsoid
/gps/pos/centre 2. 2. 2. cm
/gps/pos/halfx 2. cm
/gps/pos/halfy 3. cm
/gps/pos/halfz 5. cm
/gps/ang/type iso
/gps/ene/type Lin
/gps/ene/min 2. MeV
/gps/ene/max 10. MeV
/gps/ene/gradient 0.
/gps/ene/intercept 2.

 

 9- چشمه مکعب مستطیل صفحات موازی

/gps/particle geantino
/gps/pos/type Surface
/gps/pos/shape Para
/gps/pos/centre 2. 2. 2. cm
/gps/pos/halfx 2. cm
/gps/pos/halfy 3. cm
/gps/pos/halfz 5. cm
/gps/pos/paralp 0.523599
/gps/pos/parthe 0.523599
/gps/pos/parphi 0.523599
/gps/ang/type iso
/gps/ene/type Lin
/gps/ene/min 2. MeV
/gps/ene/max 10. MeV
/gps/ene/gradient -1.
/gps/ene/intercept 12.

 

10- چشمه حجمی کروی

/gps/particle geantino
/gps/pos/type Volume
/gps/pos/shape Sphere
/gps/pos/centre 2. 2. 2. cm
/gps/pos/radius 2.5 cm
/gps/ang/type iso
/gps/ene/type Lin
/gps/ene/min 2. MeV
/gps/ene/max 10. MeV
/gps/ene/gradient 1.
/gps/ene/intercept 0.

 

 11- چشمه حجمی استوانه‌ای

/gps/particle geantino
/gps/pos/type Volume
/gps/pos/shape Cylinder
/gps/pos/centre 2. 2. 2. cm
/gps/pos/radius 2.5 cm
/gps/pos/halfz 4. cm
/gps/ang/type iso
/gps/ene/type Pow
/gps/ene/min 2. MeV
/gps/ene/max 10. MeV
/gps/alpha -2.

 

 12- چشمه حجمی بیضی‌گون

/gps/particle geantino
/gps/pos/type Volume
/gps/pos/shape Ellipsoid
/gps/pos/centre 2. 2. 2. cm
/gps/pos/halfx 2. cm
/gps/pos/halfy 3. cm
/gps/pos/halfz 4. cm
/gps/ang/type iso
/gps/ene/type Pow
/gps/ene/min 2. MeV
/gps/ene/max 10. MeV
/gps/ene/alpha 0.

 

 13- چشمه حجمی مکعبی

/gps/particle geantino
/gps/pos/type Volume
/gps/pos/shape Para
/gps/pos/centre 2. 2. 2. cm
/gps/pos/halfx 2. cm
/gps/pos/halfy 3. cm
/gps/pos/halfz 4. cm
/gps/pos/paralp 0.523599
/gps/pos/parthe 0.523599
/gps/pos/parphi 0.523599
/gps/ang/type cos
/gps/ene/type Exp
/gps/ene/min 2. MeV
/gps/ene/max 10. MeV
/gps/ene/ezero 6.

 

2- چرخش چشمه

 این کار با استفاده از کارت‌های rot , rot 1 صورت می‌گیرد.

/gps/particle geantino
/gps/pos/type Plane
/gps/pos/shape Circle
/gps/pos/centre 2. 2. 2. cm
/gps/pos/radius 2. cm
/gps/pos/rot1 1. 0. -0.57735
/gps/ang/type iso
/gps/ene/type Exp
/gps/ene/min 2. MeV
/gps/ene/max 10. MeV
/gps/ene/ezero 1.

 

3- توزیع انرژی

 انرژی چشمه می‌تواند یکی از موارد زیر باشد.

 1- تک انرژی

 2- خطی

 3- نمایی

 4- توانی

5- گاوسی

 6- برم اشترلانگ

 7- تابش جسم سیاه

 8- تابش کیهانی

هر کدام از این موارد از یک فرمول طیف انرژی بدست می‌آید. پارامترهایی که برای هر توزیع انرژی باید مشخص شود در زیر آمده است.

Table 1 Energy distribution commands.

Spectrum

Abbreviation

Functional Form

User Parameters

mono-energetic

Mono

I∝δ(E−E0)I∝δ(E−E0)

Energy E0E0

linear

Lin

I∝I0+m×EI∝I0+m×E

Intercept I0I0, slope mm

exponential

Exp

I∝exp(−E/E0)I∝exp⁡(−E/E0)

Energy scale-height E0E0

power-law

Pow

I∝EαI∝Eα

Spectral index αα

Gaussian

Gauss

I=(2πσ)−12exp[−(E/E0)2/σ2]I=(2πσ)−12exp⁡[−(E/E0)2/σ2]

Mean energy E0E0, standard deviation σσ

bremsstrahlung

Brem

I=∫2E2[h2c2(exp(−E/kT)−1)]−1I=∫2E2[h2c2(exp⁡(−E/kT)−1)]−1

Temperature TT

black body

Bbody

I∝(kT)12Eexp(−E/kT)I∝(kT)12Eexp⁡(−E/kT)

Temperature TT (see text)

cosmic diffuse gamma ray

Cdg

I∝[(E/Eb)α1+(E/Eb)α2]−1I∝[(E/Eb)α1+(E/Eb)α2]−1

Energy range EminEmin to EmaxEmax; energy EbEb and indices α1α1 and α2α2 are fixed (see text)

 

4- جهت تابش

 جهت تابش ذرات در شاخص ang قرار می‌گیرد. توزیع‌های انرژی شامل یکی از موارد همسانگرد (iso)، کسینوسی (برای چشمه‌های مخروطی)، همگرا به یک نقطه خاص و به تعریف کاربر می‌باشد. بستگی به نوع توزیع زاویه‌ای، پارامتری که چشمه انتخاب می‌کند فوق دارد.

/gps/ang/type iso
/gps/ene/type Exp
/gps/ene/min 2. MeV
/gps/ene/max 10. MeV
/gps/ene/ezero 1.

 
دانلود متن به صورت pdf
  برچسب ها :    

  جعبه دانلود

  •   دانلود فایل راهنمای تعریف انواع چشمه به زبان فارسی (9 صفحه)[خرید/دانلود ]
  •   دانلود راهنمای انگلیسی به همراه 30 مثال از تعریف چشمه[خرید/دانلود ]
بهترین مقالات


محدودیت در دسترسی

برای مشاهده کامل این قسمت وارد سایت شوید

ورود عضویت

  شبکه های اجتماعی

در شبکه اجتماعی اینستاگرام هر روز تخفیف داریم. آکادمی پرتویار در اینستاگرام دنبال کنید تا در جریان این تخفیف ها قرار بگیرید

گروه تلگرامی مونت کارلو با بیش از 400 عضو مخصوص پاسخ به سوالات شما عزیزان است

در واتس آپ به گروه پشتیبان ما بپیوندید

میخوای در برنامه نویسی حرفه ای بشی؟ کلیک کن

  جستجو

جستجو پیشرفته

برای مشاوره، سفارش پروژه، کارگاه و ... با شماره 09372846654 تماس بگیرید

  پنل کاربری

ورود عضویت


  دسته بندی


52.205.167.104
fa