مقالات آموزشی

دانلود فیلم آموزش ویمز-سایتشن

 در این پکیج آموزشش ویمز - سایتشن بیش از 4 ساعت فیلم آموزش ویمز و سایتشن فراهم شده است. در این پکیج علاوه بر آموزش کد های مختلف، دو نمونه مثال و کد ارائه شده

کد citation

 این کد توانائی انجام محاسبات مربوط به مصرف سوخت، ضریب تکثیر کل قلب، تعیین توزیع فلاکس نوترون در کل قلب، محاسبات مربوط به پارامترهای سینتیک قلب راکتور و ... را در یک، دو و سه