بازدید: 1257

مجموعه برنامه های نوشته شده درباره یادگیری ماشین در متلب برای دانلود قرار داده شده است. محتوای کدها به شرح زیر خواهد بود: فهرست مطالب 1) رگرسیون خطی (دسته ای ، تصادفی و حداکثر احتمال) 2)دسته بندی: ماشین بردار پشتیبان  
بازدید: 308

SVM مخفف عبارت Support Vector Machine است. SVM یک الگوریتم یادگیری ماشینی نظارت شده است که معمولاً برای چالش های طبقه بندی و رگرسیون استفاده می شود. کاربردهای رایج الگوریتم SVM عبارتند از: سیستم تشخیصرویدادهای امروز

دسته بندی