بازدید: 520

داده های سطح مقطع و سایر اطلاعات برهمکنش های هسته ای در کتابخانه هایی دسته بندی و منتشر می شوند که در این مقاله میخواهیم به بررسی آنها بپردازیم. Table of Contents 1) لیست کتابخانهبازدید: 523

 فرمت endf6 یک فرم رایج جهت استفاده در کتابخانه های مختلف داده های هسته ای است که در این جا به آموزش آن می پردازیم.بازدید: 530

  کتابخانه نرم افزاری FMRIB که به اختصار FSL نامیده می شود، یک کتابخانه نرم افزاری است که شامل تجزیه و تحلیل تصویر و ابزارهای آماری برای داده های تصویربرداری مغزی MRI عملکردی، ساختاری وبازدید: 143231

سطح مقطع عناصر مختلف معمولا از راه آزمايش و توسط فيزيكدانان هسته اي توليد مي گردند یا براساس مدل های هسته ای بوجود می آیند. سطح مقطع توليد شده توسط فيزيكدانان تجربي معمولا در فايلرویدادهای امروز

دسته بندی