دسته بندی: کد اوریجن  
بازدید: 1599

این کد برای تعیین مقدار الکتیریسته سوخت مصرف شده و مقدار اکتیو شدن مواد تحت تابش و محاسبه طیف گاما و نوترون و مقدار گرمای تولید شده کاربرد دارد. در فایل ورودی اندازه توان راکتور,دسته بندی: کد اوریجن  
بازدید: 1043

مجموعه ویدئویی آموزش Origen-مقدماتیدسته بندی: کد اوریجن  
بازدید: 5066

این کد برای تعیین مقدار الکتیریسته سوخت مصرف شده و مقدار اکتیو شدن مواد تحت تابش و محاسبه طیف گاما و نوترون و مقدار گرمای تولید شده کاربرد دارد. در فایل ورودی اندازه توان راکتور،بازدید: 1949

کوپل کردن دوکد MCNP  و Origen: ابتدا یک برنامه را بر اساس نوع مسئله ای که هست یه برنامه ای را در کد Origen مینویسید و این را ران میکنید بعد از این که رانرویدادهای امروز

دسته بندی