دسته بندی: محاسبات عددی  
بازدید: 3034

روش تفاضل محدود  المان محدود و حجم محدود سه روش مخصوص حل معادلات هست که برای حل معادلات دیفرانسیلی و انتگرالی مورد استفاده قرار میگیرند. در این مقاله از آکادمی پرتویار به بحث و بررسیدسته بندی: محاسبات عددی  
بازدید: 455

OpenMC یک کد انتقال نوترون و فوتون مونت کارلو توسط جامعه توسعه یافته است. این می تواند محاسبات منبع ثابت، k-value و ضرب زیر بحرانی را بر روی مدل هایی که با استفاده از هندسهدسته بندی: محاسبات عددی  
بازدید: 1050

    فصل اول: خطاها     فصل دوم: حل عددی معادلات 0=(f(x     فصل سوم: درونیابی و برونیابی     فصل چهارم: مشتق گیری و انتگرالگیری عددی     فصل پنجم: روشهای عددی حل معادلات دیفرانسیل معمولی    دسته بندی: محاسبات عددی  
بازدید: 1574

عنوان: جزوه حل مسائل محاسبات عددی پیشرفته دکتر مینوچهر عناوین درس: حل دستگاه معدلات خطی روش cnmk nicolson حل دستگاه معادلات غیر خطی روش گرادیاندسته بندی: محاسبات عددی  
بازدید: 2169

معادله دیفرانسیل جزئی (یا به طور خلاصه PDE) یک معادله ریاضی است که شامل دو یا چند متغیر مستقل، یک تابع مجهول (وابسته به آن متغیرها) و مشتقات جزئی تابع مجهول با توجه به متغیرهایدسته بندی: محاسبات عددی  
بازدید: 1180

جزوه آموزشی 'Matlab در محاسبات عددی'، فارسی رسم نمودار ها و تکنیک های مورد استفاده حل دستگاه معادلات ،محاسبه دترمینان و معکوس سازی ماتریس مقادیر ویژه و بردار ویژه انتگرال یک گانه، دو گانه، سهرویدادهای امروز

دسته بندی