بازدید: 3551

parcs یک کد شبیه ساز معادلات دو گروهی پخش نوترون به صورت وابسته به زمان را دستگاه کارتزین سه بعدی با استفاده از روش nodal حل می کند.     معرفی کد هسته ای  PARCS کدرویدادهای امروز

دسته بندی