دسته بندی: کد ویمز  
بازدید: 2458

WIMS یک کد عمومی برای محاسبه سلول شبکه راکتور در طیف وسیعی از سیستم های راکتور است. به طور خاص ، کد، هندسه سوخت میله ای یا صفحه ای را در آرایه های منظم یارویدادهای امروز

دسته بندی