دانلود کد محاسبات نوترونیک WIMS

image

دانلود کد محاسبات نوترونیک WIMS

WIMS یک کد عمومی برای محاسبه سلول شبکه راکتور در طیف وسیعی از سیستم های راکتور است. به طور خاص ، کد، هندسه سوخت میله ای یا صفحه ای را در آرایه های منظم یا خوشه ای می پذیرد و ساختار گروه انرژی در درجه اول برای محاسبات حرارتی انتخاب شده است. کتابخانه اصلی با 14 گروه سریع ، 13 گروه تشدید و 42 گروه گرمایی تدوین شده است ، اما در بسیاری از گروه ها راه حل های دقیق یا محاسبات سریع در چند گروه به کاربر پیشنهاد می شود.

ماتریس های پراکندگی حرارتی وابسته به دما برای انواع قوانین پراکندگی در کتابخانه برای تعدیل کنندگان اصلی شامل هیدروژن ، دوتریم ، گرافیت ، بریلیوم و اکسیژن گنجانده شده است. WIMSD5 نسخه جانشین WIMS-D / 4 است.

 معرفی کد هسته ای WIMS D-5b

این کد یک ابزار محاسباتی یقینی است که برای محاسبه  توزیع شار نوترون-ضریب تکثیر بینهایت و مؤثر  و  تولید سطح مقطع نوترونی معادل   بکار می رود. این کد از یک بانک داده شامل داده های سطح مقطع برای توصیف سلول راکتور تشکیل می شود و معادله ترابورد نوترون را در ناحیه مورد نظر حل می نماید. بنابراین کدهای شبکه یا سلولی روش هایی را برای حل مناسب و تقریبی مجموعه ای از معادلات نتیجه می دهند.
شار نوترون محاسبه شده برای بدست آوردن سطح مقطع های میکروسکوپی سلول همگن در ساختار گروهی انرژی بکار می رود. معمولا کد WIMS را به منظور کوپل کردن با کد CITATION برای حل معادله پخش استفاده می کنند.

این کد با قابلیت های فراوانی که دارد یکی از قویترین کدهای محاسباتی در انجام محاسبات راکتوری است که بر اساس محاسبات شبکه ای راکتور کار می کند. این کد در طراحی راکتورهای هسته ای و محاسبلت مصرف سوخت و  برای بدست آوردن توزیع شار نوترون  و مقدار ضریب تکثیرو ... کاربرد های بسیاری دارد.

کد محاسبات سلولی راکتور

برای بدست آوردن توزیع شار نوترون حرارتی و مقدار ضریب تکثیر موثر می بایست به حل معادلات ترابرد پرداخت.  در عمل محاسبات مورد نیاز مهندسی توسط روش های یقینی محقق می شود.

متاسفانه با روش های یقینی حل معادلات ترابرد در کل  راکتور با منظور نمودن جزییات آن  و  وابستگی سطح مقطع ها به انرژی عملی نیست. به این دلیل روش حل به دو مرحله اصلی تقسیم می شود:

۱- محاسبات شبکه راکتور(محاسبات سلولی)

۲- محاسبات قلب راکتور (شامل تمامی اجزا تشکیل دهنده قلب)

 ثابت های گروهی از محاسبات شبکه راکتور (محاسبات سلولی) بدست آمده و برای محاسبه ضرایب معادلات مرحله دوم بکار می روند. در محاسبات  شبکه راکتور با درنظرگرفتن هرسه متغِیر مستقل در معادلات ترابرد نوترون تقریب هایی صورت می گیرد...

 

كد كامپيوتري WIMS از سال 1960 از بهم پيوستن مجموعه اي از برنامه هاي كامپيوتري كه به زبان فرترن 4 نوشته شده بودند توسعه يافت. نسخه هاي زيادي از اين كد در حال حاضر موجود مي باشد كه مي توانيم آنها را به سه دسته كلي WIMSE ، WIMSD و LWRWIMS طبقه بندي كنيم. نسخه WIMSD خود شامل زير نسخه هاي D4 ، D3 ، D2 و D5 مي باشد. اين كد معادله ترابرد نوترون را با يكي از روشهاي  SN ,Pij    در يك يا  دو بعد حل مي نمايد. خروجي اين كد ضريب تكثير بينهايت (موثر) ، ثوابت گروهي ادغام شده در تعداد گروههاي انرزي مورد نظر كاربر، توزيع شار نوتروني بر حسب انرژي (طيف نوترون2) و نرخ برهمكنشهاي مختلف مي باشد. اين كد توانايي انجام محاسبات مصرف سوخت يك سلول منفرد را نيز دارا مي باشد.  

تمام نسخه هاي WIMS از داده هاي هسته اي ENDF3/B استفاده مي نمايند. اين داده ها معمولا در فايلي به نام كتابخانه داده ها در تعداد گروه انرژي معيني ذخيره و توسط كد استفاده مي شوند. كتابخانه كد كامپيوتري WIMS معمولا در 69 گروه انرژي ( اخيرا يك كتابخانه 172 گروهي توسط كارشناسان آژانس بين المللي انرژي اتمي توليد شده است) توليد و استفاده مي گردد. در بخش هاي بعد توضيحات بيشتري در مورد فايل ENDF  و توليد كتابخانه و همچنين روشهايي كه اين كد براي حل معادله ترابرد استفاده مي نمايد خواهيم داشت. در ادامه توضيحي بر مدل هاي هندسي و كارت هاي ورودي كد خواهيم داشت. 

 توصیف برنامه یا عملکرد

The WIMS-ANL code is an extension of the Winfrith WIMS-D4 code for lattice cell computations. This code has been tailored to address some of the problem areas encountered in dealing with research reactor fuels, experiment, reflector and control regions. The SUPERCELL option eliminates some of the limitations of the traditional SPECTROX solution and supports the solution of more complex geometries with a more detailed spatial mesh and multiple resonance materials. The code generates both macroscopic and microscopic cross sections in the ISOTXS format with any selected number of energy groups. The user can specify which fission product isotopes are to be explicitly included in the microscopic burnup dependent ISOTXS library. Fission product library data can be generated for use with the MCNP code and burnup dependent applications. The cross section library data provided are based on ENDF/B version VI (69 group) and V (69 and 172 group) data. A revised 172 group library based on ENDF/B-VI is being generated with newer data and additional isotopes. This library will be made available at a later time. The code is variably dimensioned so that other group structures could be used. The source code and output format have been completely revised to reflect current coding practices and to permit display of the results on typical desk top monitors. The content of the output displayed is completely under the user's control.

  روش ها


The methods of solution in WIMS-ANL remain unchanged from those used in the original WIMS-D4 code with the same resonance treatment and a choice of collision probability and DSN solutions for the simple lattice cell. The SUPERCELL option provides for the selection of supporting auxiliary cells that might represent the various different elements and varying spectra of the final SUPERCELL model. The resonance treatments where applicable are carried out in the auxiliary cells. These data are combined in the detailed SUPERCELL computation, and cross section data are generated for the selected edit regions and isotopes.

 محدودیت های  پیچیدگی مساله

While the code is variably dimensioned, there are certain limits placed on some of the variables are the fixed container size. The maximum number of isotopes in the cross section library is set at 175, the maximum number of isotope entries on the ISOTXS file is set at 6000 (combined isotopes x burn steps), and the current container size is set at 6,000,000 words. These limits can be changed at compile time by modifying the Standard.inc and Iq.inc include files.

 

قیمت: 100,000 100,000 تومان اضافه به سبد