دسته بندی: شبکه عصبی مصنوعی  
بازدید: 900

شبکه عصبی مصنوعی به مجموعه ای الگوریتم هایی گفته می شود که با استفاده از تکنیک آموزش-اجرا به انجام دسته بندی ها بر مبنای استخراج ویژگی ها می پردازند. این تعریف خیلی گنگ بود دررویدادهای امروز

دسته بندی