دسته بندی: اندنوت  
بازدید: 1218

زمانی که شما بعد از ماه ها نوشتن مقاله نیاز دارید که رفرنس های آن را بنویسید بعد آن همه تلاش و سختی که پشت سر گذاشتید  باید چنین کار سخت و طاقت فرسا رادسته بندی: اندنوت  
بازدید: 382

 در صورتی که یک فایل ورود داشته باشیم که در آن از رفرنس نویسی اندنوت استفاده شده باشد و لازم شود که رفرنس ها را از فایل ورد به فایل اندت کپی کنیم باید مراحلدسته بندی: اندنوت  
بازدید: 5633

  در یک تحقیق، مطالبی از مراجع مختلف آورده می شود که نیاز است به آن مرجع رفرنس داده شود. وقتی تعداد اسناد زیاد باشد، مدیریت این اسناد سخت است و طاقت فرسا. این کاریرویدادهای امروز

دسته بندی