مقالات آموزشی

آشکارساز های سوسوزن

مقدمه  سوسوزن ها موادی هستند – جامد، مایه گاز، که وقتی تابش یوننده از آن ها می گذرد، تولید جرقه یا نور می کنند . نخستین جامدی که به عنوان یک آشکارساز ذره به کار رفت ، سوسوزنی

فیزیک و مکانیسم سیستم های رادیولوژی

مقدمه اشعه ایکس یا رنتگن در طبیعت وجود ندارد و براي کاربرد پزشکی ، این پرتوها باید به وسیله لامپهایی که براي این منظورساخته شدهاند تولید شود. در لامپ مولد اشعه ایکس که ظاهري شبیه

دانلود جزوه حفاظت در برابر اشعه

مقدمه:اتم و ساختار آن کلیه موجودات از تعداد محدودی عنصر شیمیایی تشکیل شده اند. در طبیعت 91 عنصر وجود دارد که سبک ترین آنها هیدروژن و سنگین ترین آنها اورانیوم است. اجزاء تشکیل دهنده اتم عبارتنداز:  الف) ناحیه