مقالات آموزشی

دانلود فیلم آموزش frapcon و fraptran

FRAPCON یک کد کامپیوتری Fortran 90 است که پاسخ حالت پایدار میله های سوخت راکتور آب سبک را در طول سوختن طولانی مدت محاسبه می کند. این کد دما، فشار و تغییر شکل میله سوخت