مقالات آموزشی

فیلم آموزش شبیه سازی و دزیمتری تیوب اشعه ایکس با geant4

: تیوب اشعه ایکس که تیوب رونتگن نیز نامیده می شود، تیوب الکترونی تخلیه شده ای است که با شتاب دادن به الکترون ها به سرعت بالا با میدان ولتاژ بالا و برخورد آنها با