روش های مختلف رسم نمودار ها و تکنیک های مورد استفاده برنامه نویسی با متلب

  • صفحه اول
  • روش های مختلف رسم نمودار ها و تکنیک های مورد استفاده برنامه نویسی با متلب
image

روش های مختلف رسم نمودار ها و تکنیک های مورد استفاده برنامه نویسی با متلب

روش های مختلف رسم نمودار ها و تکنیک های مورد استفاده برنامه نویسی با متلب

زبان متن:متلب

رسم نمودار و گراف

برای رسم گراف یک تابع در متلب, نیاز به پیروی کردن مراحل زیر داریم.

متغیر x را تعریف کنیم, با مشخص کردن برد مقادیر برای متغیر x, تابع را رسم می کنیم.

تابع را تعریف می کنیم, y = f (x).

دستور plot را فراخوانی می کنیم, به صورت plot (x, y)

برای رسم نمودار در متلب می توانیم نمودار های چندگانه را بر روی یک نمودار رسم کنیم. در مثال زیر مفهوم این عبارت بهتر دیده می شود.

مثال

یک فایل اسکریپت را ایجاد کرده و کد های زیر را بنویسید.

x = [0: 0.01: 10];

y = sin (x);

g = cos (x);

plot (x, y, x, g, '.-'), legend ( 'Sin (x)', 'Cos (x)')