مقادیر ویژه و بردار ویژه برنامه نویسی با متلب

  • صفحه اول
  • مقادیر ویژه و بردار ویژه برنامه نویسی با متلب
image

مقادیر ویژه و بردار ویژه برنامه نویسی با متلب

 

مقادیر ویژه و بردار ویژه برنامه نویسی با متلب

زبان متن:متلب

فرض کنید A یک ماتریس مربعی باشد, برای محاسبه مقادیر ویژه (eigenvalue) و بردارهای ویژه (eigenvector) ماتریس A می توانید از دستور eig (A) استفاده کنید. برای این منظور می توانید این دستور را به صورت
[U, R] = eig ( A) بنویسید. عناصر قطری از ماتریس قطری R برابر مقادیر ویژه (eigenvalue) خواهند بود. همچنین ستون های ماتریس U برابر بردارهای ویژه (eigenvector) خواهند بود. به مثال زیر توجه کنید:

مثال:

A = [1 2; 3; 4 5 6 7 8 9]
[U, R] = eig (A)

نتیجه

A =

1 2 3
4 5 6
7 8 9

U = -0. 2320 -0.. 0 7858 4082
. -0 5,253 -0. 0868 -0. 8165
.. -0. 8187 0 6123 0 4082

 

R =

16. 1168. 0 0
0 -1. 1168. 0
0 0 -0. 0000