mcnp  پیشرفته -12 اردیبهشت 97

image

mcnp  پیشرفته -12 اردیبهشت 97

روز

جلسه

مبحث

روز اول

1

آشنایی با مبانی روش مونت کارلو - تاریخچه و مروری بر کد MCNP – مقایسه نسخه های مختلف کد

2

فرايند مدلسازی در کد MCNP - برنامه های جانبی مورد نیاز-  اجرای کد

3

تعریف سطوح- حل مثال و تمرین عملی

روز دوم

4

تعریف سلول ها - ترسيم هندسه - تعريف مواد در کد MCNP

5

تعریف چشمه های نقطه ای،سطحی ، حجمی

6

حل مثال و تمرین عملی

روز سوم

7

انواع خروجی ها (f1 , f2, f4, f5, f6, f8) 

8

ترسیم خروجی ها

9

خطایابی ورودی و خروجی

روز چهارم (اختیاری)

10

حل مثال و تمرین عملی

11

حل مثال و تمرین عملی

12

امتحان