معرفی دستگاه مختصات راستگرد و ملاحظات لازم در محاسبات مونت کارلو

  • صفحه اول
  • معرفی دستگاه مختصات راستگرد و ملاحظات لازم در محاسبات مونت کارلو
image

معرفی دستگاه مختصات راستگرد و ملاحظات لازم در محاسبات مونت کارلو

دستگاه مختصات راستگرد در سیستم های محاسبات مونت  کارلو مورد استفاده قرار می گیرد. درک درست این دستگاه به تصور درست در مدلسازی های سه بعدی کمک می کند.در این مقاله مهمترین نکاتی که هنگام کار با کد های مونت کارلو لازم است به همراه نکات اصلی دستگاه مختصات راستگرد بیان می شود.

1) مقایسه دسته مختصات راستگرد و چپ گرد

در حالی که درک خوب ریاضیات سه بعدی مطمئنا مفید خواهد بود، اما کاملا ضروری نیست. در حال حاضر تنها چیزی که باید بدانید این است که ما یک شی را در سه بعدی تعریف می کنیم (بنابراین، سه بعدی) با استفاده از نماد مشترک x، y، و z، که در آن x موقعیت در امتداد محور x؛ yدر امتداد محور y  و z در امتداد محور z  است.

علاوه بر این، موقعیت این محورها را با استفاده از اصطلاحی به نام سیستم مختصات چپ دست یا راست دست تعریف می کنیم .

مقایسه دستگاه مختصات راستگرد و چپ گرد

در دستگاه راستگرد:اگر انگشتان دست راست خود را از محور X به سمت محور Y چرخش دهیم، جهت محور Z در راستای انگشت شصت است.

در دستگاه چپ گرد:  اگر انگشتان دست چپ خود را از محور X به سمت محور Y چرخش دهیم، جهت محور Z در راستای انگشت شصت است.

2) دستگاه مختصات کد های مونت کارلو

دستگاه مختصات مورد استفاده در کد های مونت کارلو

1) یک دستگاه مختصات راستگرد و از نوع کارتزین است.

2) این دستگاه باید ملاک مدل سازی  هندسی قرار بگیرد.

3)این دستگاه قابل تغییر نیست.

4) در کد MCNP واحد دستگاه برحسب سانتی متر است اما در کد های Geant4 و GATE قابل تنظیم  واحد است.

5) ملاک چرخش دستگاه ها ، پادساعتگرد است.

 

3) چرخش در دستگاه مختصات

چرخش در دستگاه مختصات سه بعدی کاتزین  از قواعد خاصی پیروی می کند که در زیر نشان داده شده است.

انواع چرهش

3-1) چرخش حول محور X

چرخش حول محور x، محور y را به سمت محور z دوران می دهد. 

3-2) چرخش حول محور Y

چرخش حول محور y، محور z را به سمت محور x دوران می دهد. 

3-3) چرخش حول محور Z

  چرخش حول محور Z، محور X را به سمت محور Y دوران می دهد.