نوشتن یک برنامه ساده در پایتون

image

نوشتن یک برنامه ساده در پایتون

نحوه نوشتن یک برنامه ساده در پایتون در این مقاله توضیح داده می شود.

 

1) کار کردن با رشته ها در پایتون

در این برنامه یک متن را از کاربر دریافت می کند و آن را به صورت یک ایمیل چاپ می کند.  در این برنامه یاد میگیرد که چگونه 

1) اطلاعات را از کاربر دریافت کنید.

2) یک رشته را چاپ کنید

3) محیط ترمینال را پاک کنید

import os
clear = lambda: os.system('cls')
clear()

num1 =input('Please Enter your name: ')  
print (num1,'@partoyar.com')

2)  کار کردن با اعداد در پایتون

import os
import math

clear = lambda: os.system('cls')
clear()

num1 = '670 80';
num2=num1.split();
benzin= math.ceil(int(num2[0]) /int( num2[1] ) )*2 ;
print('benzin : '+ str(benzin))

kolGhimat=benzin*3000;
print(kolGhimat)

 در این برنامه یک عدد را به صورت یک جفت دریافت می کند و یک سری عملیات ریاضی روی آن انجام می دهد.

 

 

3) حلقه ها در برنامه پایتون

 حلقه ها زمانی استفاده می شوند که بخواهیم یک فرآیند را تکرار کنیم. 

import os
clear = lambda: os.system('cls')
clear()

num1 = '500 6 3000';
num2=num1.split();

print(str(num2[1]) )
sumT=0 
for x in range( int(num2[1])  ):
  sumT=sumT+x+1 


val=sumT*int(num2[0])-int(num2[2])
print(val)